Politikken

Program

Kjære velger!


Fet Arbeiderparti, ja, hvem er vi? Vi er innbyggere i Fet, John Harry fra Åkrene, Erik fra Hovin, Mai-Liss fra Fetsund og Kari fra Gan, er blant dem du finner på valglisten vår.

Felles for oss er at vi vil at Fet kommune skal være en god kommune å bo i. Vi vil at innbyggerne skal ha gode oppvekstvilkår, helse- og omsorgstilbud, barnehager og skoler for å nevne noe.

Kravene til kvalitet i disse tjenestene øker stadig uten at Staten bevilger tilstrekkelige midler. Så langt har Fet AP skjermet skolene fra budsjettkutt, men i fjor måtte vi innføre eiendomsskatt for å sikre dette. Uten eiendomsskatt ville vi ha vært nødt til å redusere tilbudet til innbyggerne.

Neste periode vil by på utfordringer – samhandlingsreformen vil bety endringer i måten helsevesenet er bygget opp på. Kommunereformen kan føre til at kommunegrensene/-organiseringen vil kunne se helt annerledes ut i løpet av perioden. For å ha et best mulig grunnlag til å møte utfordringene, vil vi ta innbyggerne med på råd. «Sammen skaper vi trivsel og utvikling»: For å sikre alle innbyggere likeverdige velferdstjenester vil Fet Arbeiderparti at disse tjenestene skal være et offentlig ansvar. Arbeiderpartiet ønsker ikke at krav om fortjeneste til private skal gå på bekostning av innhold og tilbud til brukerne eller de ansattes arbeids- og pensjonsforhold.

Fet Arbeiderparti vil gjøre velferdstjenestene stadig bedre i kommunal regi fremfor å privatisere og overlate omsorg og andre grunnleggende tjenester til markedet. I programmet vil du se, under hvert av hovedpunktene, hva vi ønsker å arbeide for/videreutvikle i de neste fire årene for å gjøre Fet kommune til en best mulig kommune å bo i for barn, ungdom, voksne og eldre.

Gir du Fet Arbeiderparti din stemme, vil vi lede kommunen videre med utgangspunkt i dette programmet. Det trengs en erfaren skipper til å lede skuta i urolig farvann.

Helse

Fet Arbeiderparti vil:

 • Fortsette arbeidet med å opprette flere, varierte tilbud til eldre, pleietrengende og demente slik at de kan få tilbud hjemme og/eller på institusjon etter egne ønsker og behov.
 • Bygge ut Pålsetunet bo- og servicesenter.
 • Bygge et Sørli III (boliger for funksjonshemmede) og andre helserelaterte tjenester.
 • Utvikle behandlingstilbudene innen rus og psykiatri.
 • Opprettholde og videreutvikle tilbudene som gis i Skolestua dagsenter og Heia Vita (arbeidspraksis og tilrettelagt arbeid).
 • Jobbe for bedre folkehelse gjennom arbeidet i Frisklivssentralen.
 • Gi personalet i den kommunale omsorgen muligheter til etterutdanning i tråd med brukernes behov og egne ressurser.
 • Opprettholde og videreutvikle skolehelsetjenesten og et godt helsestasjonstilbud med særlig vekt på forebyggende tiltak.
 • Sørge for et godt legetilbud til alle innbyggerne.

Trygg oppvekst

Fet Arbeiderparti vil:

 • Vurdere søskenmoderasjon i SFO for barn som har søsken i barnehage.
 • Sikre full barnehagedekning og arbeide for to barnehageopptak i året
 • Utvikle kvaliteten i barnehagene ved å legge til rette for kompetanseutvikling for personalet.
 • Gi assistenter i SFO og barnehager mulighet til å bli fagarbeidere, f.eks barne- og ungdomsarbeidere.
 • Sørge for at barnevernet har den nødvendige bemanning og kompetanse
 • Gjøre barnevernet mer tilgjengelig for barn og unge.
 • At barn og unge tas med på råd i spørsmål som er viktige for dem.
 • Fortsette samarbeidet med foreldre, skole, politiet og andre om miljøskapende og rusforebyggende tiltak.

Skole - kunnskap for alle

Fet Arbeiderparti vil:

 • Verne om den offentlige fellesskolen. Vi mener at det har en verdi i seg selv at barn og unge fra alle samfunnslag møtes, blir kjent og gis det samme utgangspunkt for videre utdanning.
 • Arbeide for at våre elever får et høyt kunnskapsnivå, faglige- og sosiale ferdigheter, gode holdninger og tilpasset opplæring.
 • Fortsette arbeidet med Tidlig innsats for å styrke faglige- og sosiale ferdigheter.
 • At hver enkelt elev opplever en trygg skolehverdag med faglig kompetente lærere og et positivt skolemiljø, fritt for mobbing.
 • Sikre likeverdige tilbud uavhengig av hvilken skole det enkelte barn hører til.
 • Legge til rette for skolebasert kompetanseutvikling for ansatte i skolen.
 • Fortsatt arbeide for å få en videregående skole i Fet.

Kultur

Fet Arbeiderparti vil:

 • Legge forholdene til rette for bygging av ny idrettshall så snart som mulig.
 • Arbeide for at Heiavannet igjen kan brukes til bading og rekreasjon.
 • Fortsette satsingen på Kulturskolen.
 • Støtte det frivillige kulturlivet, inkludert samtlige idrettsforeninger.
 • Videreutvikle Fet folkebibliotek i tråd med samfunnsutviklingen.
 • Legge til rette for forskjellige aktiviteter for barn og ungdom.
 • Legge til rette for at eldre skal ha tilgang til kulturtilbud, treningsmuligheter og sosiale møteplasser.
 • Fortsette 60+ programmet.
 • Videreføre samarbeidet med kirken og andre trossamfunn.
 • Ivareta og synliggjøre de kulturhistoriske stedene i Fet.

En grønn kommune


Fet Arbeiderparti vil:

 • Videreføre arbeidet for en ny Riksvei 22 kryssing over Glomma som skjermer Fetsund sentrum, Hovinhøgda og Lensene, og som vil føre til at den eksisterende brua blir lokalbru.
 • Fortsette arbeidet med å få etablert innfartsparkeringer, opprettholde og forbedre togtilbudet og utvide busstilbudet.
 • Sikre gode bomiljø knyttet til kollektivtrafikken.
 • Arbeide for trygge skoleveier.
 • Arbeide for flere gang- og sykkelveier..
 • Fortsette å øve påtrykk på veimyndighetene og fylkespolitikere for omlegging/forbedring av fylkesvei 169 og riksvei 22 i Gansdalen, dette inkludert gang- og sykkelvei.
 • Fortsette arbeidet med å øke trafikksikkerheten på Kompveien.
 • Åpne for spredt bebyggelse der vann og avløp er tilgjengelig.
 • At kommunen fortsatt skal ha ansvaret for brøyting av også private veier over 100 meter.
 • Tilrettelegge for bruk av kommuneskogene til friluftsliv og rekreasjon i samarbeid med de frivillige.
 • Følge opp anbefalingene i kommunens klima- og miljøplan.
 • Følge opp anbefalingene i kommunens vedlikeholdsplan.

En moderne kommune

Fet Arbeiderparti vil:

 • Si nei til privatisering og konkurranseutsetting av grunnleggende velferdsgoder som for eksempel skole og eldreomsorg.
 • Redusere bruken av ufriviling deltid og arbeide for flest mulig heltidsstillinger 100% stillinger.
 • At omstilling, fornyelser og utvikling i kommunen skal skje i samarbeid med de ansattes organisasjoner.
 • Bedre kommunens digitale informasjons- og tjenestetilbud.
 • Satse på mer interkommunalt samarbeid.
 • Arbeide for fortsatt mottak og integrering av flyktninger.
 • Forholde seg til kravene om universell utforming i all kommunal virksomhet.
 • Bidra til å vedlikeholde og utvikle lokaldemokratiet.
 • Sikre videre drift av frivilligsentralen.
 • Støtte opp om og legge til rette for frivillighetsarbeidet.

Næringsliv

Fet Arbeiderparti vil:

 • Ha god kontakt mellom næringslivet og kommunen om løpende utfordringer og videre næringsutvikling.
 • Tilrettelegge for nye næringsetableringer og arbeidsplasser.
 • Arbeide for å få gode transportløsninger for næringslivet.
 • Samarbeide om næringsutvikling på tvers av kommunegrensene.
 • Bruke anskaffelsesreglene til å arbeide mot sosial dumping.
 • Øke antallet lærlingplasser i kommunen

Vedlegg 1